Promocja First minute do 09.06.2023 r.
 • 5 paneli
  dyskusyjnych
 • 24 wybitnych
  prelegentów
 • 8h praktycznej
  wiedzy

O konferencji

Jak praktycy i eksperci organów nadzoru oceniają obecnie obowiązujące ramy prawne sektora FinTech?

Jak wdrożyć tzw. komunikat chmurowy UKNF oraz jakie budzi on wątpliwości interpretacyjne? Jak wykorzystać ramy tzw. otwartej bankowości?

Jakie są obowiązki sektora FinTech w zakresie RODO i cyberbezpieczeństwa? Jakie są zobowiązania sektora FinTech w obszarze AML/CFT i Compliance?

Celem konferencji jest ocena obecnie obowiązujących ram prawnych w zakresie sektora FinTech oraz przedstawienie projektowanych zmian i wyzwań, przed którymi stawiane są instytucje finansowe. Pogłębiona analiza obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz znajomość przyszłych rozwiązań umożliwi podmiotom sektora FinTech odpowiednie przygotowanie się na nadchodzące zmiany.

Podczas konferencji w ramach pięciu paneli eksperci będą dyskutowali oraz prezentowali swoje poglądy w następujących obszarach:

 • Usługi płatnicze bez licencji vs usługi regulowane - nowe wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego ws. limited network exclusion oraz formy działalności płatniczej regulowanej, dylematy związane ze świadczeniem nowych usług płatniczych (PIS i AIS),
 • Projektowane zmiany prawne dla sektora Lend-Tech - projekt nowelizacji dyrektywy o kredycie konsumenckim (CCD), procedowany w Sejmie RP projekt tzw. ustawy antylichwiarskiej i płatności odroczonych, a także kwestie specyficzne dla płatności z wykorzystaniem pożyczek,
 • Regulacje w obszarze kryptoaktywów, ze szczególnym uwzględnieniem kryptowalut - akty prawne mające obecnie zastosowanie dla działalności w tym sektorze (ALM, regulacje dot. pieniądza elektronicznego) oraz projektowane zmiany prawne na poziomie Unii Europejskiej (MiCA, DLT-pilot),
 • Procedury Know Your Customer (KYC) w kontekście nowych regulacji i wytycznych w obszarze AML, w tym zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych - wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie czynników ryzyka AML oraz zdalnego onboardingu klienta, komunikat nr 45 Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
 • Cyberbezpieczeństwo i chmura obliczeniowa - doświadczenia z wdrożeń chmury obliczeniowej przez podmioty nadzorowane z perspektywy tzw. Komunikatu Chmurowego KNF, standardy chmurowe na rynku instytucji finansowych, zmiany jakie w kontekście cyberbezpieczeństwa i outsourcingu w sektorze finansowym przyniesie ze sobą rozporządzenie DORA.

Grupa docelowa:

Konferencja przeznaczona jest dla prawników zajmujących się zagadnieniami z obszaru FinTech, compliance officers, specjalistów i managerów pracujących w szeroko pojętych instytucjach finansowych oraz dla przedsiębiorców.
prof. UEK dr hab. Jan Byrski (Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy)
zaprasza na konferencję
Legal FinTech2022

Jak przygotować się do nadchodzących wyzwań w instytucjach finansowych?

Dołącz do wydarzenia i dowiedz się więcej!

Prelegenci Gwarancja najwyższego poziomu eksperckiego!
W trakcie konferencji głos zabiorą przedstawiciele właściwych organów oraz uznani eksperci-praktycy, zajmujący się tematyką sektora FinTech zarówno w płaszczyźnie naukowej, jak i zawodowej.

Marta Agatowska (Biuro Informacji Kredytowej)

Dyrektor Departamentu Prawnego w Grupie BIK, radca prawny z ponad 20-letnim doświadczeniem w dużych instytucjach. Karierę rozpoczęła w kancelarii White&Case, po kilku latach dołączyła do zespołu prawnego Citi, gdzie doradzała we wszystkich obszarach działalności banku – corporate governance, projektach IT, bankowości instytucjonalnej i detalicznej. W Grupie BIK zarządza całym obszarem prawno-regulacyjnym, obejmującym doradztwo prawne, compliance, ochronę danych osobowych oraz biuro zarządu. Absolwentka Wydziału Prawa UW, studiów prawa UE, prawa angielskiego oraz amerykańskiego, specjalizuje się w regulacjach rynku finansowego i ochronie danych osobowych.

Mateusz Blocher (Sołtysiński Kawecki Szlęzak)

Z kancelarią SK&S związany od 2009 roku. Starszy prawnik, adwokat. Specjalizuje się w prawie bankowym publicznym i prywatnym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki usług płatniczych i AML/CFT. Zajmuje się doradztwem dla banków i innych instytucji sektora finansowego w zakresie przede wszystkim regulacyjnym. Prowadził wiele procesów wdrożeniowych, w tym z zakresu PSD2, PAD, EMD2, CCD oraz AMLD 3, 4 oraz 5. Doradza w procesach zapewniania zgodności (compliance). Regularnie wspiera sektor bankowy w przygotowaniach do wdrażania różnych rozwiązań prawa europejskiego w obszarze regulacji rynku finansowego. Jest autorem licznych publikacji naukowych dotyczących zmian regulacyjnych w bankowości oraz współautorem komentarza m.in. do ustawy o usługach płatniczych. Doktor prawa cywilnego (Uniwersytet Warszawski). Od 2022 r. indywidualnie rekomendowany w rankingu Chambers FinTech (Associate to watch).

prof. UEK dr hab. Jan Byrski (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy)

Adwokat, Partner w Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Specjalizuje się w zakresie prawnej ochrony informacji (danych osobowych, tajemnic zawodowych, tajemnicy przedsiębiorstwa) oraz szeroko pojętego prawa rynku instytucji finansowych (FinTech), IT i TMT, a w szczególności w prowadzeniu postępowań przed Prezesem NBP, Przewodniczącym KNF oraz Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (obecnie Prezesem UODO) i spraw przed sądami administracyjnymi. Doradza spółkom i instytucjom finansowym z rynku polskiego, jak i rynków międzynarodowych. Jest ekspertem prawnym Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) oraz Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB). Członek IAPP. Wiceprzewodniczący Komitetu FinTech PIIT.

Michał Ćwiakowski (Gawroński & Partners)

Adwokat, kieruje zespołem sektora finansowego w Gawroński & Partners a wraz z Maciejem Gawrońskim odpowiada też za praktykę technologii. Doświadczony ekspert w doradztwie dla instytucji finansowych. Pracował w największych bankach w Polsce, zarówno w obszarze prawnym, jak i ryzyka, a następnie w wiodących polskich kancelariach prawnych. Doradza podmiotom regulowanym rynku finansowego we wszystkich aspektach ich działalności, m. in. w zakresie AML, usług płatniczych, regulacji bankowych, ładu korporacyjnego, relacji z regulatorem i postępowaniach licencyjnych. Doradza klientom również w obszarach związanych z ochroną danych osobowych oraz wdrażaniem i wykorzystaniem nowych technologii. Odpowiedzialny za wsparcie prawne w pionierskich wdrożeniach outsourcingu chmurowego, w tym w sektorze finansowym, kontraktowanie usług z zakresu IT, doradztwo na rzecz podmiotów z sektora e-commerce. Autor i współautor licznych publikacji m.in. z obszaru AML, ochrony danych osobowych i cloud computingu. Certyfikowany audytor wiodący ISO 27001. Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Finansów i Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej oraz Bezpieczeństwa Wewnętrznego na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Małgorzata Dulińska-Majkowska (Easy Check sp. z o.o.)

Radca prawny, Menedżer ds. Compliance w Easy Check sp. z o.o., świadczącej usługi płatnicze AIS i AIS+, wpisanej przez KNF do rejestru dostawców świadczących wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku, w której odpowiada za kompleksową obsługę prawną spółki oraz obszar zgodności. Ponadto Kierownik Zespołu Ochrony Danych Osobowych i Prywatności w Kaczmarski Group, obejmującej m.in. spółki Krajowy Rejestr Długów, Kaczmarski Inkasso, Kaczmarski Group, Narodowy Fundusz Gwarancyjny, będące liderami rynku w obszarach informacji gospodarczej, monitoringu i windykacji należności oraz finansowania przedsiębiorstw, w której odpowiada całościowo za obszar ochrony danych osobowych. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, udostępnianiu informacji gospodarczych oraz usługach płatniczych, jak również zagadnieniach związanych z compliance.

Piotr Gałązka (Związek Banków Polskich)

Prawnik i adwokat, Dyrektor Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli, odpowiadający za monitorowanie prac legislacyjnych UE, prezentowanie stanowisk polskich banków oraz promowanie na forum UE polskiego sektora bankowego jako stabilnego, innowacyjnego i bezpiecznego. Doktorant na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Brytyjskiego i UE University of Cambridge i Uniwersytetu Warszawskiego. Sekretarz Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy Związku Banków Polskich. Członek Komitetu Prawnego Europejskiej Federacji Bankowej. Specjalista ds. UE i unijnego procesu legislacyjnego. Autor wielu publikacji naukowych i prasowych z zakresu prawa bankowego, prawa UE w zakresie usług finansowych oraz arbitrażu. Posługuje się językiem angielskim i francuskim.

r. pr. Maciej Gawroński (Gawroński & Partners)

Radca prawny od ponad dwudziestu lat zajmujący się prawnymi aspektami nowoczesnych technologii. Partner zarządzający kancelarii Gawroński & Partners. Współautor systemu do zarządzania ochroną danych Good Data Protection Standard Sp. z o.o Był konsultantem Grupy Roboczej Art. 29 ds. międzynarodowych transferów danych osobowych, ekspertem Komisji Europejskiej ds. kontraktów cloud computingowych, współpomysłodawcą niektórych przepisów RODO.

Urszula Góral (Urząd Ochrony Danych Osobowych)

Prawnik, doktor nauk o polityce i administracji, wykładowca akademicki z zakresu prawa europejskiego, bezpieczeństwa publicznego, praw człowieka w tym prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. Od 2007 r. dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych (wcześniej GIODO); ekspert w pracach Europejskiej Rady Ochrony Danych oraz Rady Europy (Komitetu Konsultacyjnego T-PD), specjalizuje się w projektach oceniających i wdrażających regulacje ochrony danych osobowych m.in. w krajach Partnerstwa Wschodniego; ekspert Komisji Europejskiej (TAIEX), autorka publikacji z zakresu ochrony prywatności i danych osobowych.

dr Wojciech Iwański (Sołtysiński Kawecki & Szlęzak)

Adwokat, partner w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. Specjalizuje się w zagadnieniach regulacyjnych związanych z rozpoczynaniem i prowadzeniem działalności przez polskie i zagraniczne podmioty z sektora bankowego, a także w zakresie płatności i usług maklerskich. Od 2017 r. stale doradza Radzie Prawa Bankowego Związku Banków Polskich w związku z PSD2. Doradzał także szeregowi banków, w tym pięciu bankom o znaczeniu systemowym w związku z wdrożeniem PSD2 oraz RTS SCA. Od 2020 r. indywidualnie rekomendowany w rankingu Chambers FinTech (Band 2) oraz Chambers Europe Banking & Finance: Regulatory (Up and Coming). Członek rady naukowej fundacji Semper Augustus.

Karol Juraszczyk (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy)

Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w szczególności w prawie usług płatniczych, ochrony danych osobowych oraz zagadnieniach związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML). Posiada praktykę w zakresie prawa umów, usług świadczonych drogą elektroniczną, ochrony konsumentów oraz prawa e-commerce. Reprezentuje instytucje płatnicze przed organami nadzorującymi ich działalność, w tym KNF i GIIF. W Kancelarii uczestniczy w pracach zespołu Technologie Media Telekomunikacja, doradzając podmiotom z sektora FinTech, w szczególności w zakresie prawa instytucji finansowych i prawa usług płatniczych.

Marcin Karczmarczyk (Operator Chmury Krajowej Sp. z o.o.)

Związany z Chmurą Krajową od początku działalności spółki. Obecnie pełni funkcję doradcy zarządu odpowiada za rozwój i bieżącą działalność w zakresie produktów, partnerstw i sprzedaży w szczególności do firm z obszaru finansowego i publicznego. W latach 2015-2018 pracował dla grupy Asseco rozwijając obecność grupy na rynkach zagranicznych głównie w krajach Afryki. Wcześniej przez kilkanaście lat związany z Hewlett-Packard, gdzie odpowiadał m.in. Data Center spółki w Polsce rozwój usług związanych z ciągłością działania oraz rozwiązania chmurowe dla polskich klientów.

Michał Krystkiewicz (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.)

Ekspert w zakresie nowych technologii, standaryzacji i automatyzacji procesów. Odpowiedzialny za wypracowanie nowych lub wdrożenie usprawnień w ramach istniejących produktów i usług w odpowiedzi na nowe trendy oraz zapotrzebowanie uczestników krajowego rynku kapitałowego. Koordynuje współpracę pomiędzy działami biznesowymi, prawnymi i IT w ramach rozwoju nowych produktów, a także w relacji z zewnętrznymi dostawcami IT.
Kieruje projektem badawczo-rozwojowym w odniesieniu do udziału KDPW oraz uczestników rynku krajowego w programie DLT Pilot Regime. Odpowiedzialny za warstwę operacyjno-biznesową przy wdrażaniu rozwiązania eVoting w oparciu o technologię blockchain. Członek międzynarodowych grup roboczych przy ECB, ESMA, SMPG, ECSDA, SWIFT i ISO.

Michał Kulesza (Maruta Wachta)

Adwokat, Partner kierujący pracami Zespołu Cloud Computing. Specjalizuje się w zagadnieniach regulacyjnych związanych z IT. Świadczy stałą obsługę dla podmiotów z sektora finansowego w zakresie kwestii regulacyjnych (np. EBA, DORA, wytyczne KNF), outsourcingu IT, digitalizacji oraz usług cloud – zarówno po stronie zamawiających, jak też dostawców rozwiązań dla podmiotów z sektora regulowanego.
Prowadził unikalne projekty o wartości ponad 10 miliardów złotych, w tym negocjował umowę dotyczącą budowy regionów Google i Microsoft w Polsce oraz wdrażał pionierskie rozwiązania chmurowe w bankach, zakładach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych oraz podmiotach z sektora ochrony zdrowia (medycznego i farmaceutycznego), energetyki, infrastruktury krytycznej czy też telekomunikacyjnego.

dr hab. Arwid Mednis (Kobylańska Lewoszewski Mednis sp. j.)

Pracuje w Zakładzie Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się administracyjno-prawną ochroną prywatności i danych osobowych, prawem nowych technologii, jawnością życia publicznego oraz teorią zarzadzania w administracji publicznej. Arwid Mednis jest także radcą prawnym, wspólnikiem w kancelarii Kobylańska Lewoszewski Mednis sp. j. Wcześniej pracował w Gide Loyrette Nouel Polska, był partnerem w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland oraz liderem praktyki TMT/IP & Data Protection w PwC Legal. Jako praktyk specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności ochronie danych osobowych, cyberbezpieczeństwie, prawie telekomunikacyjnym i partnerstwie publiczno-prywatnym.

Bartłomiej Nocoń (Związek Banków Polskich)

Członek Zarządu Europejskiej Rady ds. Płatności (EPC) w Brukseli. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne, specjalność handel zagraniczny oraz stypendysta The Swedish School of Economics and Business Administration w Helsinkach. Od ponad 20 lat związany z obszarem bankowości cyfrowej oraz zarządzaniem finansami w kanałach elektronicznych. W latach 2007-2018 w Banku Pekao S.A. pełnił funkcję dyrektora zarządzającego i był odpowiedzialny za realizację strategii omnikanałowej obsługi klientów detalicznych oraz małych i średnich firm. W latach 2010-2018 był członkiem i wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Contact Center – Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o w Krakowie. Przed dołączeniem do Grupy Pekao S.A., w latach 2003-2007 na stanowisku dyrektora operacyjnego w obszarze e-bankowości w Banku BPH S.A. W 2020 r. Bartłomiej Nocoń dołączył do Związku Banków Polskich jako dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej. W styczniu 2021r. Bartłomiej Nocoń został wybrany do Zarządu Europejskiej Rady ds. Płatności (EPC) z siedzibą w Brukseli. Ekspert w dziedzinie zastosowania nowoczesnych technologii w finansach oraz zarządzaniu projektami bankowości cyfrowej. Jest pomysłodawcą i współautorem szeregu innowacji bankowych, które w istotny sposób wpłynęły na dynamiczny rozwój systemu płatniczego oraz bankowości elektronicznej i mobilnej w Polsce w okresie ostatnich kilkunastu lat.

Emil Radziszewski (Urząd Komisji Nadzoru Finansowego)

Dyrektor Zarządzający Pionem Nadzoru Bankowego w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Prawnik, wieloletni pracownik nadzoru bankowego, specjalizujący się w prawie bankowym publicznym i regulacjach dotyczących usług płatniczych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii licencyjnych. Autor publikacji z zakresu działalności banków i usług finansowych. W UKNF kieruje pracami pionu skupiającego departamenty odpowiedzialne za nadzór nad podmiotami prowadzącymi działalność bankową.

Kuba Ruiz (Bird&Bird)

Senior Counsel w praktyce Commercial. Doradza przy transakcjach komercyjnych i projektach technologicznych, rozwijając jednocześnie doświadczenie w sporach. Doradza również w aspektach regulacyjnych na europejskim rynku FinTech.
Doświadczenie zdobywał doradzając przy największych, flagowych projektach wdrożeniowych na polskim rynku oraz reprezentując Polskę w międzynarodowych sporach inwestycyjnych przed Trybunałami Arbitrażowymi w Sztokholmie, Hadze i Warszawie. W 2008 roku współzakładał warszawskie biuro Bird & Bird, a wcześniej, od 2004 r. zajmował się doradzaniem przy projektach IT i sporach w wiodących polskich i międzynarodowych kancelariach. W trakcie pracy w Bird & Bird spędził rok w Holandii, pracując pomiędzy Warszawą, Hagą i Londynem.

Krzysztof Semczuk (PKO BP)

Zastępca dyrektora Departamentu prawnego PKO BP S.A. Z sektorem bankowym związany od ponad 20 lat, w tym z PKO BP S.A. od 10 lat. Odbywał staże zagraniczne w KBC Bank NV w Brukseli i Commerzbank AG we Frankfurcie n/menem. Doktor nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski). Absolwent studiów podyplomowych z zakresu automatyzacji procesów biznesowych (Akademia im. Leona Koźmińskiego). Doświadczony prawnik i menedżer zespołu prawnego. Zajmuje się bankowością korporacyjną i inwestycyjną, a także nowymi technologiami, blockchain oraz wdrożeniami legaltech. Kierownik badań prawnych w projekcie “Uruchomienie w PKO BP usług wykorzystujących tokeny i smart kontrakty w oparciu o technologię blockchain” realizowanym przez PKO BP S.A. we współpracy z Politechniką Warszawską, współfinansowanym przez NCBiR.

Marta Stanisławska (Bird & Bird)

Senior Associate w praktyce finansowań i regulacji finansowych kancelarii Bird & Bird. Doradza klientom od 2008 roku. Specjalizuje się w obsłudze prawnej instytucji finansowych, w szczególności banków, podmiotów sektora FinTech i firm pożyczkowych, zarówno w zakresie corporate governance, jak i oferowanych produktów i usług. Wspiera podmioty z sektora finansowego w dostosowaniu ich działalności do zmieniających się wymogów regulacyjnych. W szczególności doradza bankom i innym podmiotom sektora finansowego w zakresie wdrożenia wymogów PSD2 i MiFID2. Doradza w projekcie PolishAPI. Opiniuje nowe linie biznesowe i innowacyjne rozwiązania technologiczne wprowadzane przez instytucje finansowe pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Doradza nowym podmiotom rozpoczynającym swoją działalność na rynku finansowym w identyfikacji wymogów regulacyjnych oraz uzyskaniu niezbędnych licencji i zezwoleń. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu regulacji PSD2 i MiFID2.

Michał Synowiec (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy)

Senior Associate, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Specjalizuje się w prawie innowacji finansowych (FinTech) oraz regulacyjnych aspektach działalności instytucji finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie prawa nowych technologii, w szczególności ochrony danych osobowych, prawa umów oraz prawa własności intelektualnej. W kancelarii uczestniczy w pracach praktyki Technologie Media Telekomunikacji oraz zespołu Prawa instytucji finansowych i usług płatniczych. Wspierał instytucje finansowe w postępowaniach przed organami nadzoru (KNF, NBP). Uczestniczył w badaniach due diligence podmiotów działających na rynku finansowym, projektach dostosowania działalności dostawców usług płatniczych do wymogów regulacyjnych dyrektywy PSD2 (banki, krajowe instytucje płatnicze) oraz doradzał przy wdrażaniu procedur wewnętrznych (AML, outsourcing, monitoring incydentów, środki bezpieczeństwa, kontrola wewnętrzna). Brał również udział w przeprowadzaniu audytów zgodności procesów przetwarzania danych pod kątem wymogów ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).

Krzysztof Urbański (7bulls.com)

Od prawie 15 lat wspiera startupy, organizacje pozarządowe oraz korporacje w projektowaniu produktów i usług cyfrowych. Od ponad 10 lat związany z software housem 7bulls.com gdzie obecnie pilotuje projekty związane z technologią blockchain i rynkiem zdecentralizowanych finansów. Od 2017 r. zaangażowany w projekty blockchainowe. Autor newslettera tygodnikDeFi.pl traktującego o rynku zdecentralizowanych finansów. W ramach Koalicji na Rzecz Polskich Innowacji uczestniczył w konsultacjach zastosowania technologii blockchain w Prostej Spółce Akcyjnej oraz w opracowaniu projektu tokenizacji weksli.

adw. Krzysztof Wojdyło (Wardyński & Wspólnicy)

Adwokat, Parter. Jest odpowiedzialny za praktykę prawa nowych technologii. Zajmuje się regulacjami dotyczącymi blockchaina, smart kontraktów, FinTechu, komercjalizacji nowych technologii, telekomunikacji, robotyki i przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Uczestniczy w dużych i nowatorskich projektach z zakresu szeroko rozumianych nowych technologii. Regularnie doradza zarówno startupom, jak i dużym podmiotom z sektora nowych technologii. Jest autorem lub współautorem publikacji dotyczących między innymi crowdfundingu, robotyki, wirtualnych walut oraz nowych technologii w sektorze usług finansowych. Jest koordynatorem grupy roboczej ds. regulacji działającej w ramach Koalicji na rzecz Polskich Innowacji.

Edyta Zdziarska

Ekspert w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i nadużyciom. Praktyk z ponad 20 letnim doświadczeniem na rynku finansowym. Od 2000 r. związana z tematyką AML. Pełniła funkcję Koordynatora AML w Banku PKO BP. Posiada ogromne doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań AML. Twórca narzędzi informatycznych (Asseco AML, Asseco FDS, Asseco ITR), wykorzystywanych w ponad 100 instytucjach finansowych – bankach komercyjnych i spółdzielczych, towarzystwach ubezpieczeniowych, towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Przez wiele lat była odpowiedzialna za proces rozwoju wymienionych narzędzi oraz ich zgodność z wymogami prawnymi. Uczestniczyła w kilkudziesięciu wdrożeniach systemów informatycznych, zdobyła doświadczenie w zarządzaniu projektami IT. Zajmuje się świadczeniem usług doradczych i szkoleniowych w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy. Wspiera instytucje obowiązane w wdrożeniu kompleksowego systemu AML, na który składają się: procedury, szkolenia, narzędzia informatyczne. Uczestniczy w projektach IT. Jest mocno zaangażowana w rozwój narzędzi informatycznych, wspierających przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Współpracuje z firmami i organizacjami prowadzącymi działalność edukacyjną. Prowadzi wykłady na studiach podyplomowych oraz warsztaty i szkolenia.

Jan Ziomek (Urząd Komisji Nadzoru Finansowego)

Kierownik Zespołu Rozwoju Innowacji w Departamencie Innowacji Finansowych FinTech Urzędu KNF. Jego Zespół realizuje zadania związane z Programem Innovation Hub, wydawaniem interpretacji Komisji Nadzoru Finansowego, jak również podejmowaniem innych czynności związanych z wspieraniem rozwoju innowacji finansowych. Brał udział w opracowaniu m.in. Stanowiska Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego zasad funkcjonowania tzw. platform crowdfundingu inwestycyjnego, Ostrzeżenia Urzędu KNF o ryzykach związanych z nabywaniem oraz z obrotem kryptoaktywami (w tym walutami wirtualnymi oraz kryptowalutami) oraz Stanowiska Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wydawania i obrotu kryptoaktywami. Z wykształcenia prawnik, wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Program 21 września

9:00-9:15

Otwarcie i wprowadzenie

9:15 – 10:30

Panel I: Usługi płatnicze bez licencji vs usługi regulowane

Wystąpienie wprowadzające:

 • Marta Stanisławska (Bird&Bird)
Moderator:
 • Jan Byrski (Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy)
Uczestnicy:
 • Mateusz Blocher (Sołtysiński Kawecki Szlęzak)
 • Jan Ziomek (Urząd Komisji Nadzoru Finansowego)
 • Małgorzata Dulińska-Majkowska (Easy Check sp. z o.o.)
 • Bartłomiej Nocoń (Związek Banków Polskich)
 • Marta Stanisławska (Bird&Bird)
 • Nowe wytyczne EBA ws. limited network exclusion
 • Formy działalności płatniczej regulowanej
 • Dylematy świadczenia nowych usług płatniczych (PIS i AIS)

10:30 - 10:45

Przerwa

10:45 - 12:00

Panel II: Projektowane zmiany prawne dla sektora Lend-Tech

Wystąpienie wprowadzające:

 • Wojciech Iwański (Sołtysiński Kawecki Szlęzak)
Uczestnicy:
 • Piotr Gałązka (Związek Banków Polskich)
 • Marta Agatowska (Biuro Informacji Kredytowej)
 • Emil Radziszewski (Urząd Komisji Nadzoru Finansowego)
 • Projekt nowelizacji CCD
 • Projekt tzw. ustawy antylichwiarskiej
 • Specyfika płatności z wykorzystaniem pożyczek (BNPL, kredyt płatniczy)

12:00 - 12:45

Lunch

12:45 – 14:00

Panel III: Nowe regulacje w obszarze kryptoaktywów, ze szczególnym uwzględnieniem kryptowalut

Wystąpienie wprowadzające:

 • Krzysztof Wojdyło (Wardyński & Wspólnicy)
Uczestnicy:
 • Krzysztof Semczuk (PKO BP)
 • Michał Krystkiewicz (KDPW S.A.)
 • Krzysztof Urbański (7Bulls.com)
 • Obecne regulacje (AML, pieniądz elektroniczny)
 • Planowane zmiany wynikające z MICA i DLT-pilot

14:00 - 14:15

Przerwa

14:15 – 15:30

Panel IV: Procedury KYC w kontekście nowych regulacji i wytycznych w obszarze AML, w tym ochrona danych osobowych

Moderator:
 • Michał Ćwiakowski (Gawroński & Partners)
Uczestnicy:
 • Maciej Gawroński (Gawroński & Partners)
 • Karol Juraszczyk (Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy)
 • Edyta Zdziarska
 • Urszula Góral (Urząd Ochrony Danych Osobowych)
 • Wytyczne EBA ws. czynników ryzyka AML
 • Projekt Wytycznych EBA ws. zdalnego onboardingu klienta
 • Komunikat GIIF nr 45 w sprawie oceniania informacji uzyskiwanych o klientach przez instytucje obowiązane

15:30 – 15:45

Przerwa

15:45 – 17:00

Panel V: Cyberbezpieczeństwo i chmura obliczeniowa

Wystąpienie wprowadzające:

 • Kuba Ruiz (Bird&Bird)
Moderator:
 • Michał Kulesza (Maruta Wachta)
Uczestnicy:
 • Arwid Mednis (Kobylańska Lewoszewski Mednis sp. j.)
 • Michał Synowiec (Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy)
 • Marcin Karczmarczyk (Operator Chmury Krajowej Sp. z o.o.)
 • Komunikat UKNF – doświadczenia z wdrożeń
 • Standardy chmurowe na rynku instytucji finansowych
 • DORA – wpływ na cyberbezpieczeństwo i outsourcing w sektorze finansowym

17:00 – 17:15

Podsumowanie i zakończenie konferencji

Organizator

C.H.Beck

Partner merytoryczny

Stowarzyszenie Prawa Nowych Technologii

Partnerzy

Bird&Bird
Gawroński & Partners
Traple Konarski
Wardyński + Wspólnicy
Maruta Wachta
Sołtysiński Kawecki Szlęzak

Informacje organizacyjne

Godziny konferencji

9:00 – 17:15

Formuła konferencji

Konferencja odbędzie się w formule online oraz stacjonarnej. Wyboru formuły należy dokonać w formularzu zapisu. Każda z form uczestnictwa, zapewnia możliwość swobodnego zadawania pytań.

Konferencja stacjonarna

Hotel Intercontinental, ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa

Dostępy do konferencji online

Link do konferencji zostanie przesłany na Państwa adres e-mail na około 2 godziny przed startem. W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres [email protected]

Certyfikat uczestnictwa

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po wydarzeniu.

Aplikacja mobilna


Aplikacja mobilna Beck Akademia umożliwia zadawanie pytań podczas konferencji oraz dostęp do materiałów w formie PDF (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać materiały konferencyjne?

Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia
 1. Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link
 2. Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
 3. W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
 4. W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz w mailu organizacyjnym, następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.
Jeśli masz już aplikację Beck Akademia
 1. Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
 2. W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz w mailu organizacyjnym.


Jak otrzymać kod rejestracji do aplikacji do Legal FinTech 2022?
Kody rejestracyjne do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo drogą e-mail (najpóźniej dwie godziny przed rozpoczęciem).

Cena i zapisy

Zapisy na szkolenie zostały zakończone
Sprawdź aktualne szkolenia:
Przed aplikacją Dla aplikantów Dla praktyków
Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na [email protected] lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.