Konferencja: Nowelizacja KSH 2022. Nowe prawo grup spółek i reforma ładu korporacyjnego spółek kapitałowych

Czym jest "grupa spółek" i co oznacza działanie w interesie grupy | Wydawanie wiążących poleceń w grupie | Nowe kompetencje i obowiązki rady nadzorczej | Doradca rady nadzorczej | Transakcje z podmiotami powiązanymi w spółce nieuczestniczącej w grupie


TERMIN:
18 października 2022
MIEJSCE:
Szkolenie online
CENA OD:
1 190,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
Online lub stacjonarnie
Termin konferencji: 18 października 2022 r.   -   Godzina: 10:00-17:15   -   Prelegenci: prof. dr hab. Adam Opalski, prof. dr hab. Tomasz Sójka, prof. UJ dr hab. Krzysztof Oplustil
Możliwość zadawania pytań podczas konferencji

Dostęp do prezentacji PDF po konferencji

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Prawo gospodarcze

Możliwość zadawania pytań przed i w trakcie konferencji: Uczestnicy konferencji mogą zadać Prelegentom pytanie (w terminie do 10 października 2022 r.) wysyłając je na adres [email protected] 
Prelegenci odpowiedzą na nie podczas sesji “case study”.

W dniu 13.10.2022 r. wejdzie w życie obszerna nowelizacja Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 12.4.2022 r. poz. 807), wprowadzająca do prawa polskiego kompleksowe unormowanie dotyczące grup spółek (tzw. prawo holdingowe lub koncernowe). Jego osią jest możliwość wydawania przez spółkę dominującą wiążących poleceń spółce zależnej, połączona ze zwolnieniem z odpowiedzialności za treść i wykonywanie poleceń

Nowelizacja KSH wprowadza również zmiany w zakresie ładu korporacyjnego spółek kapitałowych, zmierzające m.in. do wzmocnienia pozycji rady nadzorczej, zapewnienia lepszej współpracy między zarządem a radą i reformy zasad odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych

Rozwiązania przewidziane nowelizacją KSH rodzą kontrowersje prawne natury fundamentalnej, w tym zarzuty o upolitycznienie przepisów KSH. Wywołują też liczne wątpliwości interpretacyjne. W tych uwarunkowaniach stosowanie nowych regulacji będzie z pewnością stanowić wyzwanie dla spółek, członków ich organów kierowniczych oraz doradców prawnych

Cel konferencji

Konferencja ma na celu przybliżyć węzłowe zagadnienia reformy, wskazać na praktyczne problemy związane ze stosowaniem nowych przepisów, w tym udzielić odpowiedzi na pytanie, czy zasadne jest korzystanie przez spółki z rozwiązań przewidzianych nowelizacją.

Prelegenci dokonają pogłębionej analizy nowelizacji KSH z perspektywy specjalistów prawa spółek handlowych niezaangażowanych w prace nad reformą w ramach tzw. Komisji Sasina, działającej w Ministerstwie Aktywów Państwowych w latach 2020–2022.


Podczas konferencji dowiesz się m.in.:

 • czym jest „grupa spółek” w rozumieniu nowej definicji wprowadzonej do KSH i co oznacza działanie w interesie grupy,
 • w jakich granicach dopuszczalne jest wydawanie wiążących poleceń w grupie,
 • na jakich zasadach spółka dominująca odpowiada za wydawanie wiążących poleceń wobec spółki zależnej, jej wierzycieli oraz inwestorów mniejszościowych,
 • czy warto tworzyć  grupę spółek wobec reguł przymusowego wykupu i odkupu, które wprowadza nowelizacja,
 • jakie nowe kompetencje i obowiązki posiada rada nadzorcza,
 • kim jest doradca rady nadzorczej,
 • jakie praktyczne implikacje rodzi zwolnienie menedżerów z odpowiedzialności cywilnoprawnej w warunkach działania w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego,
 • jak wyglądają nowe regulacje dotyczące delegowanych członków rady nadzorczej i jej komitetów.

Dla kogo jest ta konferencja? 

Konferencja jest adresowana przede wszystkim do prawników zajmujących się obsługą spółek kapitałowych, doradztwem z zakresu prawa spółek i ładu korporacyjnego oraz sporami korporacyjnymi a także do członków organów spółek kapitałowych

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki!

Prelegentami podczas konferencji będą znakomici eksperci:

prof. dr hab. Adam Opalski - profesor nauk prawnych, profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego, OfCounsel w Kancelarii GreenbergTraurig w Warszawie, radca prawny. 

prof. dr hab. Tomasz Sójka - profesor nauk prawnych pracujący na UAM w Poznaniu. Adwokat. Specjalizuje się w prawie spółek i rynku finansowego. 
Dorobek naukowy Tomasza Sójki obejmuje kilkadziesiąt publikacji w wyżej wymienionym zakresie. Jest autorem 4 monografii z zakresu prawa handlowego oraz redaktorem i współautorem wiodącego komentarza do prawa rynku kapitałowego.

prof. UJ dr hab. Krzysztof Oplustil - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Publicznego Gospodarczego i Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorat z zakresu polskiego i niemieckiego prawa spółek na Uniwersytecie Ruperta i Karola w Heidelbergu. Habilitacja w 2011 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim z zakresu prawa handlowego (Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej, Warszawa 2010, stron 960).


Więcej o prowadzących w zakładce "Prelegenci". 

Program konferencji online

Szczegółowa agenda konferencji znajduje się zakładce "Program".

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny konferencji: 10:00-17:15
Link do konferencji zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.

Program:
 
10.00 – Otwarcie konferencji 

10.05–11.30 – Panel I - prof. dr hab. Adam Opalski 

Nowe prawo grup spółek  
• status quo grup spółek przed wejściem w życie reformy 
• zakres nowej regulacji prawa grup spółek i zasady stosowania 
• wydawanie wiążących poleceń i zwolnienie menedżerów z odpowiedzialności odszkodowawczej
• system roszczeń odszkodowawczych w grupie spółek 

11.30–11.45 – Przerwa na kawę 

11.45–13.15 – Panel II -  prof. dr hab. Tomasz Sójka 

Nowe prawo grup spółek
• squeeze out w grupie spółek 
• przepływ informacji i uprawnienia kontrolne w grupie spółek 

Reforma ładu korporacyjnego  
• mandat i kadencja członka władz spółki po nowelizacji
• działanie w ramach uzasadnionego ryzyka gospodarczego (business judgement rule)
• podejmowanie uchwał przez radę nadzorczą 

13.15–14.00 – Przerwa na lunch

14.00–15.30 – Panel III - prof. UJ dr hab. Krzysztof Oplustil 

Reforma ładu korporacyjnego  
• obowiązki informacyjne zarządu względem rady nadzorczej 
• nowe obowiązki sprawozdawcze i uprawnienia rady nadzorczej 
• doradca rady nadzorczej 
• nowe regulacje dotyczące delegowanych członków rady nadzorczej i jej komitetów 
• transakcje z podmiotami powiązanymi w spółce nieuczestniczącej w grupie 

15.30–15.45 – Przerwa na kawę 

15.45–17.15 –Panel IV - prof. dr hab. Adam Opalski, prof. dr hab. Tomasz Sójka, prof. UJ dr hab. Krzysztof Oplustil 

Case study 
• Kiedy interes grupy spółek może mieć prymat w stosunku do interesu spółek zależnych? – studium wybranych przypadków 
• Jak przedstawiają się prawne narzędzia zarządzania zgrupowaniem spółek w modelu grupy „kodeksowej” i grupy „faktycznej” – porównanie wybranych elementów 
• Jak zarząd spółki zależnej ma przeprowadzać test płynności jako podstawę odmowy wykonania wiążącego polecenia w grupie spółek? 
• Jakie kompetencje i obowiązki mają zarząd i rada nadzorcza w transakcjach dokonywanych między uczestnikami grupy spółek? 
• Kiedy wygasa mandat członka zarządu powołanego na 3-letnią kadencję – w wariantach nominacji przed i po wejściu w życie reformy? 
• Czy i jak business judgment rule chroni władze spółki w przypadku nieudanego przejęcia innej spółki? 
• Jak rada nadzorcza wykonuje uprawnienia informacyjne: czy może pozyskiwać wiedzę o sprawach spółki od jej prawników? 

Uwaga:
Możliwość zadawania pytań przed i w trakcie konferencji: Uczestnicy konferencji mogą zadać Prelegentom pytanie (w terminie do 10 października 2022 r.) wysyłając je na adres [email protected]
Prelegenci odpowiedzą na nie podczas sesji “case study”.
Jako uczestnik konferencji otrzymujesz gratis:

Prof. dr hab. Adam Opalski
Prof. dr hab. Adam Opalski
Profesor zwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego, OfCounsel w Kancelarii GreenbergTraurig w Warszawie. Adam Opalski specjalizuje się w prawie handlowym, prawie prywatnym międzynarodowym i prawie cywilnym. Jest ekspertem prawa spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki corporate governance, corporate finance, transakcji fuzji i przejęć oraz międzynarodowego i europejskiego prawa spółek. Doradzał w wiodących międzynarodowych transakcjach fuzji i przejęć na rynku polskim oraz największych sporach korporacyjnych z udziałem spółek polskich. Autor ponad 100 publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu prawa handlowego. Redaktor i współautor wielotomowego Komentarza do Kodeksu spółek handlowych (Wydawnictwo C.H.Beck, 2016-). Autor monografii poświęconych: prawu zgrupowań spółek (2012), europejskiemu prawu spółek (2010), radzie nadzorczej spółki akcyjnej (2006) oraz instytucji kapitału zakładowego (2002). Współautor Systemu Prawa Prywatnego, tom 17B (spółka akcyjna) i tom 9 (umowy nienazwane). Wiceprzewodniczący zespołu do spraw przygotowania projektu przepisów o prostej spółce akcyjnej (2016-2018), współautor przepisów Kodeksu spółek handlowych o prostej spółce akcyjnej. Członek zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do spraw reformy prawa spółek (2006-2015), współautor nowelizacji Kodeksu spółek handlowych dotyczących: transgranicznego łączenia się spółek, reformy instytucji kapitału zakładowego spółki akcyjnej oraz reformy walnych zgromadzeń spółek akcyjnych. Członek międzynarodowych grup roboczych: European Commission Informal Expert Group on Company Law and Corporate Governance (2020-), European Company Law Experts (2016-) oraz European Model Company Act Group (2013-). Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Max Planck Institute for Comparative and International Private Law w Hamburgu, Deutscher Akademischer Auslandsdienst oraz Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. 
dr hab. Krzysztof Oplustil
dr hab. Krzysztof Oplustil
Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był stypendystą Fundacji im. Alexandra von Humboldta (2002-2005 i 2018) i asystentem w Instytucie Niemieckiego i Europejskiego Prawa Spółek i Prawa Gospodarczego na Uniwersytecie w Heidelbergu, gdzie obronił doktorat w 2000 r. W 2018 r. profesor wizytującym na Uniwersytecie Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu. Członek zespołów eksperckich przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego: ds. implementacji spółki europejskiej do prawa polskiego (2003-2005), ds. reformy struktury majątkowej spółki z o.o. (2009-2012). W latach 2016-2019 członek zespołu eksperckiego przy Ministerstwie Rozwoju  ds. opracowania projektu regulacji prostej spółki akcyjnej (PSA). Autor licznych publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa spółek i prawa rynku kapitałowego.
prof. dr hab. Tomasz Sójka
prof. dr hab. Tomasz Sójka
Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Był stypendystą Uniwersytetu Oxfordzkiego, De Paul University w Chicago, oraz Instytutu TMC Assera w Hadze. W latach 2006–2008 był członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie w ramach pracy dydaktycznej wykłada prawo handlowe i cywilne. Specjalizuje się w prawie spółek, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynków kapitałowych oraz regulacji dotyczących obrotu papierami wartościowymi. Dorobek naukowy prof. Tomasza Sójki obejmuje kilkadziesiąt publikacji w wyżej wymienionym zakresie. W swojej praktyce świadczył usługi doradcze przy realizacji szeregu transakcji na rynku kapitałowym, w tym: fuzji i przejęć (M&A), restrukturyzacji kapitałowej;  publicznych i niepublicznych emisjach papierów wartościowych (akcji, obligacje, warranty subskrypcyjne). Na bieżąco doradza także wielu spółkom publicznym w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych oraz przestrzegania zasad corporate governance. Uczestniczył także w wielu sporach sądowych i arbitrażowych związanych z konfliktami pomiędzy udziałowcami największych spółek kapitałowych.

Hotel Intercontinental Warszawa
ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa

Godziny konferencji online lub stacjonarnie : 10:00-17:15.

Miejsce: Warszawa, Hotel Intercontinental, ul. E. Plater 49

Uwaga:
Możliwość zadawania pytań przed i w trakcie konferencji: Uczestnicy konferencji mogą zadać Prelegentom pytanie (w terminie do 10 października 2022 r.) wysyłając je na adres [email protected]
Prelegenci odpowiedzą na nie podczas sesji “case study”.

Zapisy trwają do 17 października 2022 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Link do konferencji zostanie przesłany na Państwa adres e-mail najpóźniej dwie godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres [email protected].

Prosimy o logowanie się na konferencję z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po konferencji.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po konferencji.


Dostęp do prezentacji PDF po konferencji

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Konferencja: Nowelizacja KSH 2022. Nowe prawo grup spółek i reforma ładu korporacyjnego spółek kapitałowych
Cena: 1 190,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na [email protected] lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.