Szkolenie online

Zarządzanie sytuacją kryzysową przedsiębiorstwa w praktyce

Niewypłacalność kontrahentów | Problemy z cashflow | Renegocjacje umów | Najnowsze trendy w windykacji


TERMIN:
20 września 2023 10:00-15:00
CENA:
690,00 zł z VAT
Zapisz się teraz


Termin szkolenia: 20 września 2023 r.   -   Godzina: 10:00-15:00   -   5 Prelegentów
Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia online

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Prawo upadłościowe 
Nowe regulacje prawne dotyczące upadłości i restrukturyzacji, rozwój narzędzi cyfrowych w otoczeniu prawnym, dynamicznie zmieniające się warunki gospodarcze zarówno krajowe jak i globalne –  warunki, które mają i będą miały swoje konsekwencje finansowe dla przedsiębiorców i ich biznesów, konieczność korzystania z instrumentów przewidzianych w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym. 

W grudniu 2021 roku w ramach ustawy Prawo restrukturyzacyjne wprowadzono do obrotu prawnego tzw. „Postępowanie o zatwierdzenie układu 2.0”, czyli znowelizowane postępowanie o zatwierdzenie układu. Postępowanie to w 2022 roku stało się najbardziej popularną, najczęściej wybieraną przez przedsiębiorców formą postępowania restrukturyzacyjnego. Jest to postępowanie odformalizowane, inicjowane przez samego dłużnika bez ingerencji i udziału sądu restrukturyzacyjnego. Wymaga przygotowanego,  profesjonalnego  i aktywnego działania samego restrukturyzowanego oraz wspierającego go nadzorcę układu. Stosowanie w praktyce przepisów regulujących tą formę postępowania restrukturyzacyjnego nadal budzi wątpliwości.

Przełom 2021/2022 roku przyniósł także początek „rewolucji technologicznej” jeżeli chodzi o sposób prowadzenia postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, a mianowicie wprowadzenie Krajowego Rejestru Zadłużonych. Wykorzystanie tego narzędzia jest nadal dużym wyzwaniem dla dłużników i wierzycieli.  

Rok 2023 powinien przynieść kolejne zmiany w dziedzinie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego związane z implementacją tzw. unijnej Dyrektywy Drugiej Szansy (Dyrektywy 2019/1023 w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów, a także zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/113279 z 20 czerwca 2019 r.)

Szkolenie prowadzą prawnicy, doradcy restrukturyzacyjni i ekonomiści z wieloletnim doświadczeniem, którzy na co dzień mają do czynienia ze sprawami kryzysowymi dotyczącymi niewypłacalności, konieczności renegocjacji umów, zmiany modelu biznesowego i finansowego, zatorów płatniczych, sporów w zakresie roszczeń finansowych i postępowań windykacyjnych, a także odpowiedzialności spółek i managerów z tytułu pełnionych funkcji.

Cel szkolenia

W kontekście obecnych wyzwań prawnych i gospodarczych kluczowe stało się  dostarczenie praktycznej wiedzy przedsiębiorcom, która pozwoli tym wyzwaniom sprostać, a przede wszystkim w odpowiednim momencie podjąć działania, które będą minimalizowały wszelkie ryzyka odpowiedzialności cywilnej i karnej w sytuacji kryzysowej, a także ochronić ich kapitał.

Przedsiębiorcy dowiedzą się jak negocjować kontrakty, jaki i kiedy rozpocząć ich renegocjacje z instytucjami finansowymi, jak podjąć działania by w sposób bezpieczny oddłużyć swoje przedsiębiorstwo, zapewnić mu swobodne cashflow bez kosztowych zatorów płatniczych, w końcu jak efektywnie zarządzać sytuacją kryzysową w przedsiębiorstwie.


Na szkoleniu online dowiesz się m.in.: 

 • Od kiedy zaczyna się niewypłacalność podmiotu gospodarczego?
 • Jakie działania należy podejmować w przypadku własnych problemów lub problemów kontrahentów?
 • Jakie są formy restrukturyzacji zadłużenia, w jakich obszarach jest ona możliwa?
 • Czy na proces restrukturyzacji można uzyskać finansowanie?
 • Jak budować relacje z parterami biznesowymi, instytucjami finansowymi, wierzycielami w trudnej sytuacji?
 • Jakie są ryzyka braku działań w sytuacji kryzysowej m.in. zakres odpowiedzialności osób zarządzających?

Dla kogo jest to szkolenie?

Na szkolenie zapraszamy w szczególności: członków zarządu, dyrektorów zarządzających, szefów działów prawnych (in-house), dyrektorów finansowych, księgowych, menadżerów zarządzających kapitałem spółki, menadżerów oceniających ryzyko finansowe (działy ryzyka i compliance), menadżerów instytucji finansowych zarządzających ryzykiem kredytowym (działy analiz kredytowych).

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszymi prelegentami są: 

r. pr. Piotr Glonek – doradca restrukturyzacyjny, partner w Gardocki i Partnerzy. Współkieruje Działem Prawa Restrukturyzacji i Upadłości. Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych. Doradza bankom i instytucjom finansowym, w zakresie prawnych form zabezpieczenia wierzytelności, obrotu wierzytelnościami, procedur dochodzenia należności oraz obsługi procesów upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

adw. Kinga Tabor-Kłopotowska – partner w Gardocki i Partnerzy. Kieruje Działem Prawa Karnego Gospodarczego. Od kilkunastu lat związana z branżą leasingową i bankową. Specjalizuje się w obsłudze prawnej spraw karnych, w szczególności dotyczących przestępstw gospodarczych popełnianych na szkodę instytucji finansowych. Świadczy obsługę prawną na wszystkich etapach procesu karnego. Doradza instytucjom finansowym w procesach związanych z odzyskiwaniem kapitału zaangażowanego w ramach umów finansowania, w tworzeniu i realizacji polityk antyfraudowych i w innych działaniach minimalizujących ryzyko kredytowe.

adw. Michał Buna – Gardocki i Partnerzy. Zajmuje się problematyką prawa karnego materialnego oraz procedury karnej. Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów, procesach sądowych i arbitrażowych w zakresie postępowania sądowego i przedsądowego a także w prawie gospodarczym.

adw. Piotr Korzeniowski –  doradca restrukturyzacyjny w Gardocki i Partnerzy. Współkieruje Działem Prawa Restrukturyzacji i Upadłości .Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, prawie spółek handlowych, prawie cywilnym oraz w rozwiązywaniu sporów i procesach sądowych. Zajmuje się bieżącą obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego.

Mariusz Kolwas – dyrektor zarządzający w Gardocki Digital 360. Doradca finansowy, ekonomista z wieloletnim doświadczeniem. Pełnił funkcję dyrektora finansowego m.in. w grupach kapitałowych, instytucjach finansowych, start-upach i korporacjach. Doradza w zakresie zarządzania zmianą, planowania podatkowego, modelowania finansowego oraz inżynierii finansowej. Posiada certyfikaty FCCA i ACC.

Więcej o prowadzących w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkoleń znajduje się zakładce "Program".

Szkolenie zamknięte

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego, przygotowanego dla Twojej firmy/kancelarii/instytucji. Sprawdź szczegóły >>

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 10:00-15:00 
Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem. 

Program 

1. Co to jest i od kiedy zaczyna się niewypłacalność podmiotu gospodarczego (czas – 40 minut; r.pr. Piotr Glonek, adw. Piotr Korzeniowski):

a. Jak definiowana jest niewypłacalność w ujęciu ustawowym.
b. Jaka jest różnica pomiędzy niewypłacalnością a zagrożeniem niewypłacalnością.
c. Jakie są główne kryteria oceny wskazującej, że przedsiębiorca jest niewypłacalny; przesłanka płynnościowa i relacja wartości zobowiązań do wartości majątku.
d. Jakie zobowiązania bierzemy pod uwagę przy określaniu stanu niewypłacalności.


2. Jakie działania należy podejmować w przypadku własnych problemów lub problemów kontrahentów (czas –  40 minut; r.pr. Piotr Glonek, adw. Piotr Korzeniowski):

a. Problemy własne:
- Relacje i właściwa komunikacja z właścicielami i udziałowcami.
-  Wybór odpowiedniej ścieżki i formy restrukturyzacji.
- Timing; harmonogram działań.
b. Problemy kontrahentów:
- Jak można monitorować sytuację kontrahenta mi.in pod kątem ewentualnych problemów finansowych i ryzyka nadchodzącej upadłości.
- Jak zadbać o swoją wierzytelność na starcie relacji z kontrahentem lub gdy pojawiają się pierwsze symptomy problemu.
- Harmonogram działań w przypadku zderzenia z postepowaniem restrukturyzacyjnym lub upadłościowym kontrahenta.
c. Instrumenty zapobiegania lub reagowania na kryzys w relacji z kontrahentem - mediacje, arbitraż i negocjacje umów.

Przerwa 15 minut

3. Jakie są formy restrukturyzacji zadłużenia, w jakich obszarach jest ona możliwa (czas: 45 minut, r.pr. Piotr Glonek, adw. Piotr Korzeniowski):

a. Na czym polega postępowanie restrukturyzacyjne co jest jego celem.
b. Jakie są rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych i co je wyróżnia.
c. Na czym polega „układ z wierzycielami” zawierany w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub upadłościowym.
d. Katalog form/sposobów restrukturyzacji, które mogą być przedmiotem lub wynikiem zawartego układu.
e. Inne ciekawe rozwiązania prawne, które mogą mieć zastosowanie w zależności od scenariusza, potrzeb czy możliwości przedsiębiorcy.


4. Czy na proces restrukturyzacji można uzyskać finansowanie (czas: 50 minut, Mariusz Kolwas):

a. Cele postępowania restrukturyzacyjnego z perspektywy różnych uczestników rynku.
b. Rola planu restrukturyzacyjnego w finansowaniu restrukturyzacji.
c. Finansowanie postępowań restrukturyzacyjnych; dobór źródeł finansowania.
d. Restrukturyzacja zadłużenia.
e. Pomoc publiczna jako źródło finansowania restrukturyzacji.

Przerwa 15 minut

5. Jak budować relacje z parterami biznesowymi, instytucjami finansowymi, wierzycielami w trudnej sytuacji (czas: 40 minut, adw. Kinga Tabor-Kłopotowska, Mariusz Kolwas):

a. Rola stałej, aktywnej polityki informacyjnej.
b. Aktywne budowanie klubów wierzycieli.
c. Kontrolowanie sytuacji u dłużników.


6. Jakie są ryzyka braku działań w sytuacji kryzysowej, m.in. zakres odpowiedzialności osób zarządzających (czas: 40 minut; adw. Kinga Tabor-Kłopotowska, adw. Michał Buna):

a. Rodzaje odpowiedzialności karnej menadżerów -  w jakich przypadkach.
b. Terminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości wniosku restrukturyzacyjnego – dlaczego to takie ważne; prawnokarne konsekwencje zaniechań.
c. Selektywna spłata wierzycieli oraz udaremnienie zaspokojenia wierzycieli, pozorne bankructwo, wyzysk.
d. Ryzyko orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej i zajmowania określonych stanowisk w spółkach – kiedy i z jakich przyczyn.
e. Skazanie za przestępstwo, czyli karta karna, a niemożność sprawowania funkcji członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatora, oraz prokurenta.

Pytania i odpowiedzi – 15 min

adw. Michał Buna
adw. Michał Buna
Gardocki i Partnerzy. Zajmuje się problematyką prawa karnego materialnego oraz procedury karnej. Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów, procesach sądowych i arbitrażowych w zakresie postępowania sądowego i przedsądowego a także w prawie gospodarczym.
r. pr. Piotr Glonek
r. pr. Piotr Glonek
Doradca restrukturyzacyjny, partner w Gardocki i Partnerzy. Współkieruje Działem Prawa Restrukturyzacji i Upadłości. Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych. Doradza bankom i instytucjom finansowym, w zakresie prawnych form zabezpieczenia wierzytelności, obrotu wierzytelnościami, procedur dochodzenia należności oraz obsługi procesów upadłościowych i restrukturyzacyjnych.
Mariusz Kolwas
Mariusz Kolwas
Dyrektor zarządzający w Gardocki Digital 360. Doradca finansowy, ekonomista z wieloletnim doświadczeniem. Pełnił funkcję dyrektora finansowego m.in. w grupach kapitałowych, instytucjach finansowych, start-upach i korporacjach. Doradza w zakresie zarządzania zmianą, planowania podatkowego, modelowania finansowego oraz inżynierii finansowej. Posiada certyfikaty FCCA i ACC.
adw. Piotr Korzeniowski
adw. Piotr Korzeniowski
Doradca restrukturyzacyjny w Gardocki i Partnerzy. Współkieruje Działem Prawa Restrukturyzacji i Upadłości. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, prawie spółek handlowych, prawie cywilnym oraz w rozwiązywaniu sporów i procesach sądowych. Zajmuje się bieżącą obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego.
adw. Kinga Tabor-Kłopotowska
adw. Kinga Tabor-Kłopotowska
Partner w Gardocki i Partnerzy. Kieruje Działem Prawa Karnego Gospodarczego. Od kilkunastu lat związana z branżą leasingową i bankową. Specjalizuje się w obsłudze prawnej spraw karnych, w szczególności dotyczących przestępstw gospodarczych popełnianych na szkodę instytucji finansowych. Świadczy obsługę prawną na wszystkich etapach procesu karnego. Doradza instytucjom finansowym w procesach związanych z odzyskiwaniem kapitału zaangażowanego w ramach umów finansowania, w tworzeniu i realizacji polityk antyfraudowych i w innych działaniach minimalizujących ryzyko kredytowe.
Godziny szkolenia online: 10:00-15:00.

Zapisy trwają do 19 września 2023 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.

Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres [email protected].

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.


Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Zarządzanie sytuacją kryzysową przedsiębiorstwa w praktyce Miejsce i termin: Szkolenie online, 20 września 2023 10:00-15:00
Cena: 690,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na [email protected] lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Poznaj opinie naszych klientów

Ciekawe szkolenie. Nie żałuję, że tu jestem.
Krzysztof
W profesjonalny sposób zorganizowane szkolenie.
Agata
Szkolenie bardzo potrzebne, prowadzone bardzo profesjonalnie z ogromną znajomością tematu.
Małgorzata