Prelegenci

  Marcin Gomoła
  Marcin Gomoła
  Compliance Officer T-Mobile Polska. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prawnik – specjalista M&A. Autor publikacji związanych z prawem korporacyjnym i sektorem finansowym. 2010 - obecnie Compliance Officer, Dyrektor Departamentu Zarządzania Zgodnością w Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A. 2007-2010 General Counsel w Ernst & Young. 2006-2007 General Counsel i Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Założyciel i pierwszy Przewodniczący Rady Ładu Informacyjnego przy Giełdzie Papierów Wartościowych. Od 2008 roku Arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.
  prof. SWSA Agnieszka Góra-Błaszczykowska
  prof. SWSA Agnieszka Góra-Błaszczykowska
  Profesor Uniwersytetu SWPS w Warszawie, kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Pracy na Wydziale Prawa w Warszawie, sędzia. Specjalizuje się w postępowaniu cywilnym, autorka wielu publikacji z tego zakresu, w szczególności dotyczących orzeczeń i środków ich zaskarżania
  prof. dr hab. Jacek Gołaczyński
  prof. dr hab. Jacek Gołaczyński
  Profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki. Wiceprezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Kierownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego. Jako sędzia orzekał m.in. w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, następnie w Sądzie Apelacyjnym w tym mieście. Autor i współautor publikacji naukowych z zakresu m.in. prawa prywatnego międzynarodowego i umów elektronicznych, współautorem komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego. Redaktor i współautor opracowania „Informatyzacja postępowania cywilnego. Komentarz” (C.H.Beck, 2016) Był kierownikiem projektów naukowych dotyczących informatyzacji podmiotów publicznych, a także kierownikiem zespołu ministerialnego, który opracował założenia projektów aktów prawnych wdrażających m.in. elektroniczne postępowanie upominawcze, czy formę dokumentową. W przeszłości podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego oraz koordynator krajowy ds. koordynacji wdrożeń systemów informatycznych w sądach powszechnych.
  Tymon Grabarczyk
  Tymon Grabarczyk
  Prawnik w zespole prawa ochrony środowiska Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Jego doświadczenie obejmuje m.in. doradztwo w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, przy postępowaniach due diligence, a także w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki wodno - ściekowej, doktorant w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
  r. pr. Paweł Granecki
  r. pr. Paweł Granecki
  Radca prawny wpisany na listę Warszawskiej Okręgowej Izby Radców Prawnych, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1991 r. początkowo zdobywając doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych, co pozwoliło nabyć cenne doświadczenie przydatne w kontekście późniejszy lat pracy w obszarze zamówień publicznych. W zamówieniach publicznych specjalizuje się już od 1995 r. W 2005 r. został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi RP przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Aktualnie Paweł Granecki prowadzi samodzielną Kancelarię radcy prawnego specjalizującą się w dziedzinie zamówień publicznych. Jednocześnie dzieli się swoją wiedzą oraz doświadczeniem prowadząc wykłady z zakresu prawa zamówień publicznych. Wykłady odbywały się m.in. w: Wyższej Szkole administracji Publicznej w Łodzi, Instytucie Prawa Zamówień Publicznych. Aktualnie wykłada na Uniwersytecie Warszawskim na Podyplomowym Studium Zamówień Publicznych i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Studiach Podyplomowych w zakresie Zamówień Publicznych. Dzięki wieloletniej praktyce w dziedzinie zamówień publicznych mec. Granecki był powoływany na eksperta do sejmowej komisji ds. zmiany ustawy o zamówieniach publicznych. Ze względu na szeroką wiedzę i ogromne doświadczenie jest regularnie zapraszany do udziału w wielu seminariach, szkoleniach oraz konferencjach w charakterze eksperta i wykładowcy. Dotychczasowo był prelegentem m.in. na: VII Forum Przetargów Publicznych w 2012 r., VIII Forum Przetargów Publicznych w 2013 r., Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane w 2014 r., IX Forum Przetargów Publicznych w 2014 r., 20 – lecie systemu zamówień publicznych w 2014 r., II Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane w 2015 r. W najbliższym czasie będzie brał udział w charakterze eksperta podczas X Forum Przetargów Publicznych. Paweł Granecki ma na swoim koncie wiele publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych. Jest m.in. autorem komentarza do ustawy: „Prawo zamówień publicznych – komentarz”. Komentarz radcy prawnego Pawła Graneckiego jest bardzo często cytowany zarówno przez Krajową Izbę Odwoławczą, jak i sądy okręgowe. Dotychczas ukazały się 4 wydania komentarza. Ponadto jest autorem pięciu książek z zakresu zamówień publicznych. Regularnie od wielu lat publikuje również artykuły w pismach branżowych, m.in. w: „Przeglądzie Samorządowym”, „Monitorze Zamówień Publicznych”, „Przetargach Publicznych”, „Gazecie Prawnej”, „Rzeczpospolitej”. Wieloletnie doświadczenie w dziedzinie zamówień publicznych we współpracy zarówno z Zamawiającymi jak i Wykonawcami, liczne zaproszenia do występowania w charakterze prelegenta podczas ogólnokrajowych konferencji i szkoleń, wykłady prowadzone na czołowych polskich uczelniach, artykuły publikowane w prestiżowych branżowych pismach i prasie ogólnopolskiej oraz rekomendacje pochodzące od podmiotów współpracujących idealnie odzwierciedlają mec. Pawła Graneckiego i wysoki poziom świadczonych przez niego usług prawnych.
  Tomasz Groszyk
  Tomasz Groszyk
  Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku od towarów i usług. Uczestniczył w projektach związanych z opodatkowaniem prywatnych przedsiębiorców oraz podmiotów z sektora publicznego. Brał udział w przygotowywaniu opracowań dla celów publicznych konsultacji prowadzonych przez Komisję Europejską. Karierę zawodową rozpoczął w jednej z wiodących polskich kancelarii podatkowych. W 2014 r. dołączył do Crido Taxand. W 2015 r. pełnił obowiązki menedżera podatkowego w trzech spółkach produkcyjnych należących do jednego z największych amerykańskich konglomeratów. Jest absolwentem prawa i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. W 2014 r. Tomasz uzyskał tytuł doradcy podatkowego, a w 2016 r.– radcy prawnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Uczestniczył w charakterze prelegenta w szkoleniach branżowych. Autor artykułów prasowych i publikacji kierowanych do przedsiębiorców.
  Grzegorz Gryciuk
  Grzegorz Gryciuk
  Radca prawny, posiada ponad 20-letnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców oraz podmiotów publicznych. Specjalizuje się w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego, w tym prawa i postępowania cywilnego, prawa administracyjnego, a także z zakresu prawa nowych technologii, w tym prawa własności intelektualnej, e-commerce i e-marketingu oraz ochrony danych osobowych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa teleinformatycznego w biznesie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
  Tomasz Grzegory
  Tomasz Grzegory
  Absolwent WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aktualnie doktorant na tym Wydziale. Zawodowo związany z firmą Google, w której zarządza Departamentem Prawnym firmy na obszarze Europy Środkowo- Wschodniej.
  r. pr. Dorota Grześkowiak-Stojek
  r. pr. Dorota Grześkowiak-Stojek
  Radca prawny, od ponad 13 lat specjalizujący się w prawie zamówień publicznych, w prawie cywilnym oraz autorskim. Posiada bogate doświadczenie w reprezentacji przed Krajową Izbą Odwoławczą, sądami powszechnymi i administracyjnymi (w tym w zakresie postępowań w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz w branży IT). Udzielała zamówień działając jako pełnomocnik Zamawiającego oraz przewodniczący komisji przetargowej. Z powodzeniem doradzała wykonawcom w zdobyciu wielu kluczowych zamówień. Prowadziła kontrolę postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej. W latach 2004–2007 pełniła funkcję arbitra z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz obserwatora w postępowaniach o wartości przekraczającej 10 000 000 euro dla robót budowlanych i 5 000 000 euro dla dostaw i usług. Prowadzi szkolenia z zakresu zamówień publicznych. Autorka i współautorka publikacji związanych z zamówieniami publicznymi, w tym wydawnictwa książkowego „Oświadczenia i dokumenty w zamówieniach publicznych”, praca zbiorowa, Wrocław 2013. Wspólnik w spółce JMGJ Kancelaria Prawna.
  Marcin Gubała
  Marcin Gubała
  Prawnik - legislator, urzędnik służby cywilnej, absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, ukończył także aplikację legislacyjną. Naczelnik w Departamencie Legislacyjno - Prawnym Ministerstwa Sprawiedliwości.